دانشکده پزشکی

پ-۱-۲-۱

احکام موجود در چارت

 

 

 

 

احکام خانم دکتر خوارزمی

 

 

بودجه و برنامه عملیاتی

 

برای دریافت فایل بودجه کلیک نمایید

 

 

تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

شرح وظایف کمیته ها و شوراها

 

 

 

 

کلاس و کارگاه های آموزشی

 

 

 

کمیته آزمون

 

 

درخواست اصلاح و تکمیل چارت مصوب

 

 

آموزش مجازی

 

 

تفویض اختیارات مالی دانشکده پزشکی