دانشکده پزشکی

پ۵-۱-۸

تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

تفاهم آموزش مجازی