دانشکده پزشکی

پ ۳-۱-۸

شوراها و کمیته ها

 

احکام دکتر خوارزمی

 

احکام دکتر مالکی

 

احکام دکتر قاسمی

 

اعضای کمیته ها

اعضای شورای آموزشی

 

اعضای شورای پژوهشی

 

 

اعضای کمیته آزمون

 

 

اعضای کمیته آموزشی

 

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 

اعضای کمیته دانشجویی