دانشکده پزشکی

پ۲-۱-۸

تصمیم گیری برای چارت

 

ابلاغ چارت

 

چارت دانشکده پزشکی واحد کرمان

 

 

احکام دکتر کیانوش قاسمی

 

احکام دکتر شراره خوارزمی

 

 

احکام دکتر مالکی

 

احکام افراد طبق چارت مصوب

 

احکام و مستندات مربوط به بیانیه رسالت و اهداف پزشکی