دانشکده پزشکی

صفحات مرتبط

مسئول مرکز

شرح وظایف مسئول مرکز مهارت‌های بالینی

  • انجام برنامه ریزی و هماهنگی کلاس ها و کارگاه ها با مدیر گروه ها
  • کنترل کلاس های برگزار شده در مرکز
  • دبیر علمی و اجرایی کارگاه های برگزار شده
  • هماهنگی با مسولین بابت دریافت وسایل و ابزار
  • هماهنگی جهت راه اندازی مانکن ها جدید
  • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در امر آموزش
  • کنترل نقاط ضعف و قوت نوشته شده توسط دانشجویان(فرم نظرسنجی)
  • نظارت بر اجرای طرح درس هاو کارگاه ها