دانشکده پزشکی

صفحات مرتبط

کارشناس مرکز

 شرح وظایف کارشناس مرکز مهارت‌های بالینی 

 

کمک به آموزش دانشجویان زیر نظر مدرس مربوطه
هماهنگی و برنامه ریزی و برنامه هفتگی
کنترل حضور و غیاب اساتید
کنترل وسایل مصرفی کارگاه ها
کنترل و تعقیب کارهای تاسیساتی 
جمع آوری مانکن ها پس از اتمام کارگاه ها
مستند سازی و ارائه گزارش برگزاری کارگاه ها روزانه 
آماده سازی وسایل سمعی و بصری
کمک به سرپرست در راه اندازی مانکن ها
تکثیر  و نظارت بر تکمیل فرمهای ارزیابی  قبل و بعد کارگاه ها
حضور در کارگاه ها طبق برنامه