دانشکده پزشکی

سازماندهی مواد

هدف اصلی این بخش، برقراری نظمی است که به کمک آن کاربران به سهولت منابع مورد نیاز خود را بیابند. به این ترتیب که به منظور توصیف هر یک از منابع اطلاعاتی شماره استاندارد بین المللی اختصاص داده می شود. تا کتب هم موضوع در کنار هم قرار بگیرند و بر اساس اطلاعات هر منبع یک فایل برای آن در رایانه ساخته می شود. به طور کلی فهرست نویسی در دو مرحله توصیفی و تحلیلی بر اساس قواعد انگلوآمریکن انجام می شود. در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فهرست نویسی در دو بخش فارسی و لاتین به صورت جداگانه انجام می گیرد. فرایند فهرست نویسی به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار سیمرغ شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران( نوسا) انجام می شود.