دانشکده پزشکی

رئیس بیمارستان

دکتر فرهاد اشافی

متخصص بیهوشی