دانشکده پزشکی

معاون علوم پزشکی استان کرمان

 

دکتر سیدحسن افتخار واقفی

تلفن تماس: 31321658 -034

رزومه