دانشکده پزشکی

کارشناس بافت شناسی و موزه آناتومی

خانم زهرا شاهی