دانشکده پزشکی

کارشناس میکروب شناسی و انگل شناسی

خانم مریم شیخ زاده