دانشکده پزشکی

کارشناس بیوشیمی و فیزیولوژی

خانم طیبه صادقی