دانشکده پزشکی

رئیس اداره پژوهش

دکتر سیدجعفر نصرت آبادی