دانشکده پزشکی

مسئول دفتر معاونت

شراره فقیه میرزایی