دانشکده پزشکی

مدیر کل آموزش و پژوهش

دکتر سیدجعفر نصرت آبادی