دانشکده پزشکی

کتابخانه بالینی

کتابخانه و مرکز IT بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

کارشناس کتابخانه: مجید پورنخعی

تلفن تماس: 32227924