دانشکده پزشکی

معرفی کمیته‌ها

 

کمیته برنامه ریزی درسی

مسئول کمیته: خانم دکتر نجمه امینی زاده

اعضاء کمیته: آقای دکتر نصرت آبادی، خانم دکتر نجمه امینی زاده، خانم دکتر تاج پری کلانتری پور

اهداف و فعالیتهای کمیته

 • مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)
 • پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)
 • مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس
 • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس
 • مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس و نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک
 • مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس
 • مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی
 • ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
 • همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

 

کمیته پژوهش در آموزش

مسئول کمیته: آقای دکتر نصرت آبادی

اعضاء کمیته: آقای دکتر نصرت آبادی، خانم دکتر نجمه امینی زاده، خانم دکتر تاج پری کلانتری پور

اهداف و فعالیتهای کمیته

 • تشویق اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزشی
 • تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی
 • معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط
 • برگزاری ژورنال کلاب
 • همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

کمیته ارزشیابی

مسئول کمیته: خانم دکتر تاج پری کلانتری پور

اعضاء گمیته: آقای دکتر نصرت آبادی، خانم دکتر نجمه امینی زاده، خانم دکتر تاج پری کلانتری پور

اهداف و فعالیتهای کمیته

 • پ یگیری و همکاری در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به شاخص های ارزشیابی مناسب
 • پیگیری و همکاری در ارزشیابی مدرسین در پایان هر ترم تحصیلی و ارزشیابی سیستم و برنامه های آموزشی
 • نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی / استاد / آزمون)
 •  
 • بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی / استاد / آزمون)
 • مشارکت در بازنگری فرم های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
 • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)
 • ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
 • مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با مرکز مطالعات
 • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

 

کمیته مشارکت دانشجویی

ترکیب کمیته:

 • رئیس کمیته، مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحد: تاج پری کلانتری پور (PhD)
 • اعضاء دانشجویی: محمد رضا تاجیک (دانشجوی پرستاری)، دیلمی (دانشجوی مامایی)، باقری (دانشجوی پزشکی)
 • مسئول دفتراستعداد های درخشان: نجمه امینی زاده (PhD)

اهداف و فعالیتهای کمیته

 • ایجاد فرهنگ مهارت، مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفیت آموزش
 • ایجاد بستر مناسب برای تعامل آگاهانه و فعال دانشجویان با نظام آموزشی موجود در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی بخصوص در حیطه های علوم پزشکی
 • ایجاد بستری مناسب جهت شکوفایی خلاقیت های آموزشی دانشجویان و بهره گیری از آنها
 • انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در زمینه های آموزشی به مدیران آموزشی واحد
 • تشکیل جلسه در هر نیمسال جهت بررسی تصمیمات اتخاذ شده در مورد دانشگاه و دانشکده پزشکی (در شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده)
 • ارائه گزارش نتایج بررسی های بعمل آمده به رئیس کمیته مشارکت دانشجویی

 

کمیته استعداد های درخشان

اعضاء کمیته: آقای دکتر نصرت آبادی، خانم دکتر نجمه امینی زاده، خانم دکتر تاج پری کلانتری پور

مسئول کمیته: خانم دکتر نجمه امینی زاده

اهداف و فعالیتهای کمیته

 • شناسایی دانشجویان استعداد درخشان از میان دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد کرمان
 • نیازسنجی و تعیین راهکار های مناسب جهت ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 • برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی به منظور توانمند سازی دانشجویان
 • معرفی دانشجویان برتر

کمیته توانمند سازی اساتید و آموزش مداوم

مسئول کمیته: آقای دکتر نصرت آبادی

اعضاء ک میته: آقای دکتر نصرت آبادی، خانم دکتر نجمه امینی زاده، خانم دکتر تاج پری کلانتری پور

اهداف و فعالیتهای کمیته

 • ن یازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی
 • تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی - یادگیری
 • برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت توسعه فرایند آموزش
 • توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی
 • توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش
 • آموزش و تدوین برنامه های آموزش مداوم
 • شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی
 • تهیه فهرست موضوعات آموزشی موردنیاز
 • همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

‌‌‌‌‌