دانشکده پزشکی

تاریخچه

تاریخچه

با توجه به لزوم تغییر و تحول در روش های آموزش، یادگیری، ارزشیابی، برنامه ریزی آموزشی و به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه وآموزش از نظرکیفی و ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکرد آ ن، در تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۹۵ دفتر توسعه آموزش ( EDO ) دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با مشارکت گروهی از اعضاء هیئت علمی در محورهای توسعه آموزش متشکل از پژوهش در آموزش، آموزش مدرسین و آموزش مداوم، برنامه ریزی درسی و ارزشیابی راه اندازی گردید تا در راستای اهداف توسعه آموزش دانشگاه فعالیت نماید. امید است که این حرکت فعالیت های توسعه آموزش را سرعت بخشد.