دانشکده پزشکی

کارشناس آموزش بالینی

آقای محمدرضا مالکی نژاد (پزشک عمومی)