دانشکده پزشکی

مسئول آموزش بالینی

 

آقای محمدرضا مالکی نژاد (پزشک عمومی)