دانشکده پزشکی

آیین نامه- بخشنامه- فرم پژوهشی

لزوم اخذ کد اخلاق برای پژوهش های در حوزه علوم پزشکی که نیاز به این کد دارند از طریق سامانه http://ethics.research.ac.ir /

آدرس سایت دفتر توانمند سازی جهت دریافت عنوان و کد برنامه درسی یا کارگاه آموزشی http://ehr.barname.iau.ir/

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضا هیئت علمی

فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی

خرید تجهیزات آزمایشگاهی با تسهیلات دولتی

دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه فرم حضور در کارگاه یا سمینار ۱۳۹۷

عناوین و کد کارگاه‌ها