دانشکده پزشکی

صفحات مرتبط

  • - کمیته اعتبار بخشی

کمیته اعتبار بخشی

 

آقای دکتر افتخار واقفی: رییس کمیته

آقای محمدرضا امینی: عضو کمیته

خانم فرشته دانش: عضو کمیته

خانم دکتر نجمه امینی زاده: عضو کمیته

خانم دکتر تاج پری کلانتری: عضو کمیته

خانم مریم خاندان: عضو کمیته

آقای سید جعفر نصرت آبادی: عضو کمیته

خانم افسر فرود: عضو کمیته

خانم رامش شهیدی زندی: عضو کمیته