دانشکده پزشکی

شورای آموزشی

دکتر سید حسن افتخارواقفی رییس شورا

دکتر احمد غلامحسینیان نجار عضو شورا

دکتر تاج پری کلانتری عضو شورا

دکتر نجمه امینی زاده عضو شورا

سید جعفر نصرت آبادی عضو شورا

رامش شهیدی زندی دبیر شورا