دانشکده پزشکی

کتابخانه

کتابخانه دانشکده پزشکی

مسول کتابخانه: آمنه سلیمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا رشته بازیابی اطلاعات

سیستم کتابخانه:
ساعت کار:
تلفن تماس: