دانشکده پزشکی

مسول دفتر EDO

نام و نام خانوادگی: تاج پری کلانتری پور

سمت: مسول دفتر EDO

مدرک تحصیلی: دکترا

تلفن داخلی:

ایمیل: kalantaripourtajpari@gmail.com

پمفلت EDO