دانشکده پزشکی

پژوهش دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: سید جعفر نصرت آبادی

سمت: سرپرست پژوهش دانشکده پزشکی

تلفن داخلی: ۱۶۵۰