دانشکده پزشکی

پژوهش دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: سید جعفر نصرت آبادی

سمت: رئیس پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی

تلفن داخلی: ۱۶۶۱