دانشکده پزشکی

رییس آموزش دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: رامش شهیدی زندی

سمت: رییس آموزش

تلفن داخلی: ۱۶۴۴