دانشکده پزشکی

رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی: کیانوش قاسمی

سمت: رییس دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

تلفن تماس:

ایمیل: