دانشکده پزشکی

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی تلفن ایمیل رزومه عکس
سیدجعفر نصرت ابادی مربی دانشجوی دکترا   sjnosratabadi@gmail.com CV