دانشکده پزشکی

گروه فیزیولوژی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی تلفن ایمیل رزومه عکس
تاج پری کلانتری پور مربی دکترا   kalantaripourtajpari@gmail.com cv