دانشکده پزشکی

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

نام و نام خانوادگی: سید حسن افتخار واقفی

سمت: معاونت علوم پزشکی

مدرک تحصیلی: دکترا علوم تشریحی

مرتبه علمی: استاد

cv

تلفن تماس: ۳۱۳۲۱۶۶۴

ایمیل: sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir