دانشکده پزشکی

گروه علوم تشریح

نام ونام خانوادگی مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیک cv تلفن داخلی عکس
سیدحسن افتخارواقفی استاد دکترا sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir cv-e 1664
نجمه امینی زاده استادیار دکترا naminizade@gmail.com cv-a