دانشکده پزشکی

نشست صمیمانه ریاست دانشگاه استان با اساتید گروه بالینی

تعداد بازدید:۵۲۲
دکتر علیرضا منظری توکلی در یک دیدار دوستانه با اساتید بالینی دانشکده پزشکی واحد کرمان از نزدیک با آنها به گفتگو پرداخته و برای حل مشکلات موجود قول همکاری داد. شایان ذکر است که پیش از این دیدار نیز اساتید بالینی با حضور در دانشکده پزشکی از بخش های گوناگون آن بازدید بعمل آوردند.
نشست صمیمانه ریاست دانشگاه استان با اساتید گروه بالینی


( ۵ )

نظر شما :