دانشکده پزشکی

افتخار آفرینی دانشجوی پزشکی واحد کرمان در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

تعداد بازدید:۴۴۵
یازدھمین المپیاد علمی دانشجویی وزارت بھداشت، با افتخار آفرینی دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به پایان رسید.
افتخار آفرینی دانشجوی پزشکی واحد کرمان در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به نقل از مفدا، تیم المپیاد علمی دانشجویی کلان منطقه آمایشی ۸ ، در یازدھمین دوره المپیاد علمی دانشجویی وزارت بھداشت موفق به کسب مدال طلای انفرادی حیطه فلسفه و مدال برنز انفرادی حیطه کارآفرینی در دانشگاه ھای ھزاره سوم و ھمچنین برنز تیمی حیطه آموزش پزشکی شد.

مرحلھ نھایی یازدھمین المپیادھای علمی دانشجویی وزارت بھداشت با حضور کاروان ھای اعزامی از سراسر کشور،در روزھای دوازدھم تا شانزدھم مرداد ماه سال جاری در تھران برگزار شد و از منطقه آمایشی هشت، ۳۸ نفر در المپیاد حضور یافتند که از این تعداد ۱۷ نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 4 نفر دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بودند.

در این مسابقات محمد دریجانی دانشجوی پزشکی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به‌عنوان عضو تیم علمی دانشجویی منطقه آمایشی منطقه 8 موفق به کسب مدال برنز تیمی و دیپلم افتخار انفرادی این دوره از المپیاد‌ھای علمی دانشجویی وزارت بھداشت شد.

گفتنی است این دانشجوی افتخار آفرین رشته پزشکی واحد کرمان، پیشتر و در بخش انفرادی نھمین دوره المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، موفق به کسب مدال برنز شده بود. و  دریافت دیپلم افتخار فلسفه پزشکی دھمین دوره المپیاد علمی دانشجویی وزارت بھداشت را در کارنامه دارد.


( ۵ )

نظر شما :