دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

۰۳ مرداد ۱۳۹۶ ۷
سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی
موزه آناتومی
موزه آناتومی
سالن سمعی بصری